බැනරය-1

ව්යවසාය වීඩියෝව

Laizhou Dongsheng Valve Co., Ltd.

එකලස් කිරීමේ වැඩමුළුව

යන්ත්‍ර වැඩ

යන්ත්‍ර වැඩ

පීඩන පරීක්ෂණය

ඉෙපොක්සි ඉසින ආෙල්පනය